algemene verkoopsvoorwaarden


DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende met hoofdletter aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt: 


 
 
Bijzondere VoorwaardenDe bijkomende voorwaarden die voortvloeien uit de specifieke kenmerken die eigen zijn aan het Product en daarmee corresponderende inlichtingen, instructies en praktische richtlijnen, zoals de wijze van behandeling en verzorging en reiniging en die opgenomen zijn in de Prijsofferte;  
Consument:Iedere natuurlijke persoon in de zin van artikel I,1,2° WER, met name iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, en die Producten van Scarabee aankoopt of wenst aan te kopen;  
Klant:zowel Consumenten als Ondernemingen die een Overeenkomst sluiten met Scarabee;  
Onderneming  elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft;  
Onderaannemer  de vennootschap die in opdracht van Scarabee diensten en/of Producten levert aan de Klanten (bv. vervoerders, installateurs, etc.);  
Overeenkomst  de overeenkomst die tot stand komt nadat de Klant de Prijsofferte heeft aanvaard;  
Overeenkomst op Afstandeen verkoopovereenkomst van Producten die tussen Scarabee en de Consument wordt gesloten via de Website;  
Product:alle artikelen die door Scarabee worden verkocht;  
Prijsofferte:de prijsofferte die Scarabee overmaakt aan de Klant nadat deze een bestelling heeft geplaatst bij Scarabee;  
Scarabee:de onderneming actief onder de handelsnaam “Scarabee”, met vestigingseenheid te 9000 Gent, Spitaalpoortstraat 63 en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0587.984.702 en die gevoerd wordt door mevrouw Gaëlle van Pottelsberghe de la Potterie als natuurlijke persoon;
  
Voorwaarden:onderhavige algemene voorwaarden;
  
WER:Het Wetboek van Economisch Recht;  
Website:https://scarabee-interieurstoffen.com/  
  
  • CONTRACTUELE RELATIE

Deze Voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Scarabee en de Klant, behoudens voor wat betreft de Overeenkomst op Afstand die via de Website met de Consument wordt afgesloten (dan gelden deze voorwaarden: http://www.zwartemondmaskers.be).

Deze Voorwaarden zijn niet alleen beschikbaar op de Website, maar worden ook samen met iedere Prijsofferte (per mail of per post) ter kennis gebracht aan de Klant, waardoor de Klant wordt verondersteld van de inhoud ervan kennis te hebben genomen.

De eventuele Bijzondere Voorwaarden die opgenomen zijn in de Prijsofferte maken integraal deel uit van de contractuele relatie wanneer de Overeenkomst tot stand komt.

Door de uitdrukkelijke en schriftelijke akkoordverklaring (per brief of per mail) met de Prijsofferte door de Klant, komt de Overeenkomst tot stand tussen Scarabee en de Klant.

Volledigheidshalve erkennen de partijen bij deze Overeenkomst dat sommige Producten door de Klant aangekocht worden bij derde partijen door tussenkomst van Scarabee. In voorkomend geval, en voor zover in de Prijsofferte uitdrukkelijk vermeld (door een verwijzing naar de relevante algemene voorwaarden of andere contractuele bepalingen van de leverancier) handelt Scarabee enkel als bemiddelaar bij de totstandkoming van de aankoop van de Klant bij deze leverancier. De algemene voorwaarden of andere contractuele bepalinge van de relevante leveranciers bepalen de rechten verplichtingen van de Klant ten aanzien van deze leveranciers, zonder enige betrokkenheid of gehoudenheid van Scarabee.

OPMETING

De installatie van sommige Producten (zoals gordijnen, stores, enz.) vereist een correct en accuraat opmetingsplan. Wanneer de afmetingen of hoeveelheden van een bepaald Product bepaald worden op basis van dergelijk opmetingsplan, draagt de Klant het risico voor de fouten, onnauwkeurigheden  en/of onvolledigheden waarmee haar eigen opmetingsplan behept zou zijn. Indien gewenst kan Scarabee en/of haar Onderaannemers op uitdrukkelijke vraag van de Klannt overgaan tot de opmaak van dergelijk opmetingsplan. In laatstgenoemd geval garandeert de Klant dat de feitelijke situatie van de opgemeten ruimtes niet zal gewijzigd worden (bvb. als gevolg van het monteren van ingebouwde kasten, valse plafonds, raamkozijnen, afwerkingen enz.) na de opmeting door Scarabee.

BESTELLINGEN EN BETALING

Nadat de Klant een bestelling heeft geplaatst bij Scarabee, maakt Scarabee een Prijsofferte op en verzendt deze (per mail of per post) naar de Klant.

Indien de Prijsofferte niet door de Klant wordt aanvaard binnen de 30 dagen na afgifte, komt het aanbod in de Prijsoffertes te vervallen.

Na aanvaarding van de Prijsofferte maakt Scarabee een corresponderende factuur over aan de Klant. In de factuur wordt verwezen naar deze Voorwaarden (en desgevallend naar de Bijzondere Voorwaarden in de Prijsofferte).  Tenzij anders vermeld op de factuur is deze contant betaalbaar.

Bij gebreke aan de betaling van de factuur op haar vervaldag, zullen van rechtswege intresten verschuldigd op het openstaande saldo. De interesten worden berekend aan de wettelijke interestvoet zoals bepaald in de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en dit zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling. Bij gebreke aan een tijdige betaling van de factuur (om welke reden ook) zal het openstaande saldo zonder aanmaning of ingebrekestelling daarnaast vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande saldo, doch met minimum van 125 EUR per openstaande factuur.

PRIJZEN

De prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief de verzend-, verpakkings- en installatiekosten. De prijzen worden uitgedrukt in Euro.

De verzend- en installatiekosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid bestelde Producten en het land waarnaar de bestelling wordt verzonden. De verpakkingskosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid bestelde Producten. Vermelde kosten worden in de Prijsofferte nader gespecifieerd en begroot.

LEVERING

De Producten worden geleverd op het adres zoals vermeld in de Prijsofferte of op een ander adres zoals overeengekomen tussen partijen.

Tenzij anders vermeld in de Prijsofferte geldt voor alle Producten een leveringstermijn van zes 6 weken. Deze termijn kan in onderling overleg met de Klant verder aangepast worden in functie van de concrete leveringstermijn van leveranciers (bvb. naaiateliers).

De leveringstermijn vangt aan op de dag volgend op deze waarop Scarabee de betaling van de factuur heeft ontvangen. 

De voorziene leveringstermijn kan verlengd worden in geval Scarabee niet tijdig beschikt over alle noodzakelijke gegevens, specificaties en instructies van de Klant.

De aanvaarding van de levering van de Producten moet schriftelijk gebeuren door de Klant middels de ondertekening van een ontvangstbevestiging.

Indien de Producten niet kunnen worden afgeleverd omdat de Klant de levering weigert, zijn alle bijkomende transportkosten voor rekening van de Klant, tenzij hij kan aantonen dat de aangeboden Producten beschadigd waren en/of de Producten niet conform aan de bestelling waren zodat hij de levering ervan rechtmatig heeft geweigerd.

INSTALLATIE

Als de Klant dit wenst, dan kunnen de Producten geïnstalleerd worden door Scarabee en/of haar Onderaannemers. De installatie vereist een correct en accuraat opmetingsplan. Indien gewenst kan Scarabee en/of haar Onderaannemers overgaan tot de opmaak van dergelijk opmetingsplan. De Klant draagt het risico voor de fouten en/of onnauwkeurigheden waarmee haar eigen opmetingsplan behept zou zijn.

Bij installatie van de Producten is de Klant ertoe gehouden ervoor te zorgen:

  • dat de plaats van levering gemakkelijk bereikbaar is en dat er voldoende parkeergelegenheid is voorzien;
  • dat de plaats van levering geschikt en veilig is voor de plaatsing, dat zij goed verlicht is en dat elektriciteit beschikbaar is, indien mogelijk ook verwarmd. Indien de plaats van levering onbereikbaar, niet toegankelijk, ongeschikt en/of onveilig is voor de levering en de installatie van de Producten, is Scarabee gerechtigd de levering en plaatsing binnen redelijke termijn uit te stellen;
  • dat Scarabee en/of haar Onderaannemers onbeperkt toegang krijgen tot de plaats van levering en dat Scarabee en/of haar Onderaannemers hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten, zodra die op de plaats van levering zijn aangekomen.

Bij de voltooiing van de installatie overloopt Scarabee en/of haar aangestelde samen met de Klant het opleveringsrapport. Dergelijk opleveringsrapport geldt als afdoende bewijs van de oplevering en van alle feitelijke elementen die in het opleveringsrapport zijn opgenomen.

De Klant dient er rekening mee te houden dat lichte beschadigingen (bijvoorbeeld aan het schilderwerk, de muren, etc…) onvermijdelijk zijn bij de installatie. lichte beschadigingen ingevolge de installatie van de Producten kunnen naderhand niet op Scarabee worden verhaald.

Scarabee kan niet aansprakelijk worden gesteld indien door een gebrekkige staat van de muren, de raamkozijnen, de plafonds, vloer en/of ondergrond van de ruimte waarbinnen de Producten geïnstalleerd zouden moeten worden (bijvoorbeeld door oneffen plafonds of raamkozijnen, niet-dragende of niet-stevige ondergrond of foutief geplaatste bestaande inbouwrails), Scarabee niet over kan gaan tot installatie van de Producten zoals overeengekomen. Scarabee behoudt zich in dat geval het recht voor om de effectieve installatie te annuleren dan wel uit te stellen en aan nieuwe (prijs)voorwaarden te verbinden en nadien door de Klant aanvaard zullen moeten worden alvorens Scarabee overgaat tot installatie.

RISICO-OVERDRACHT

Het risico op beschadiging van de Producten gaat onmiddellijk bij levering over op de Klant.

VERBREKING

In geval de Klant de Overeenkomst wenst te annuleren, zelfs gedeeltelijk, voorafgaand aan de levering van de Producten, zonder dat hier een tekortkoming van Scarabee aan de grondslag ligt of zonder dat sprake is van een situatie van overmacht in hoofde van de Klant, behoudt Scarabee zich het recht voor om aan de Klant alle geleverde prestaties en reeds gemaakte kosten aan te rekenen, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de Prijsofferte (excl. BTW) van de geannuleerde Overeenkomst, met een minimum van 125 euro. Deze voorwaarde geldt ook in geval Scarabee de Overeenkomst ten laste van de Klant annuleert of beëindigt.

OVERMACHT

Overmacht, maatregelen en/of verplichtingen voortspruitend uit nieuwe regelgeving geeft Scarabee het recht om alle of een deel van haar verplichtingen (onder meer zoals bepaald in deze algemene voorwaarden) op te zeggen, er de uitvoering van op te schorten of te vertragen, zonder opzegging of vergoedingen, zelfs deze die voorafgaandelijk tussen de partijen werden overeengekomen.

Oorlog, oproer, betogingen, blokkades, deel- of algemene stakingen ongeacht van welke aard en waar zij zich voordoen, uitsluiting, sociale onrust van alle aard, epidemieën, zware weersomstandigheden, machinebreuk, explosies, onvoldoende toevoer van energie, brandstoffen, grondstoffen of verbruiksgoederen, het faillissement of de insolventie van leveranciers en/of Onderaannemers, een onderbreking in vervoermiddelen of andere ongevallen die de Producten of verzending vertragen, alsook alle gebeurlijke soortgelijke gebeurtenissen van welke aard dan ook, hetzij bij Scarabee, hetzij bij de leveranciers en/of Onderaannemers van Scarabee, moeten als overmacht worden beschouwd.

AANVAARDING EN KLACHTEN

Bij de levering van de Producten dient de Klant de conformiteit van de geleverde Producten na te gaan, teneinde, in voorkomend geval, een voorbehoud te formuleren wat betreft hun conformiteit.

De Klant erkent dat sommige Producten vervaardigd zijn uit natuurstoffen, waardoor mogelijke kleine oneffenheden mogelijk zijn. Oneffenheden of verdikkingen van draad worden nooit aanzien als een fout of gebrek. De Klant erkent dat natuurstoffen (onder meer linnen) onderhevig zijn aan omgevingsomstandigheden zoals temperatuur en vochtigheidsgraad, die een invloed kunnen hebben op de vorm en afmeting van de gekochte Producten. Afwijkingen die een gevolg zijn van dergelijke omgevingsfactoren zullen nooit als een fout of gebrek aanzien worden.

De Klant is ertoe gehouden om Scarabee binnen de 5 werkdagen na levering van de Producten per aangetekend schrijven in kennis te stellen indien hij een zichtbaar gebrek waarneemt aan de geleverde Producten. Indien Scarabee instaat voor de installatie van de Producten overeenkomstig artikel 7 hierboven, dient deze kennisgeving uiterlijk binnen de 5 werkdagen na het finaliseren van de installatie verzonden te worden.

Indien eventuele gebreken niet per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht binnen 5 werkdagen na de levering (of installatie door Scarabee) van de Producten, wordt de Klant geacht het geleverde Product te hebben aanvaard en/of goedgekeurd.

Behoudens uitdrukkelijke afwijkende bedingen, en onverminderd tegenstrijdige dwingende bepalingen (in het bijzonder het herroepingsrecht wanneer dit bestaat), kunnen retours buiten het kader van de uitoefening van het herroepingsrecht en ruilrecht slechts door Scarabee aanvaard worden op basis van de door de Klant bijgebrachte schriftelijke motivering.

Indien de Klant een klacht formuleert en dit voorbehoud wordt gegrond geacht door Scarabee na onderzoek van het bewuste Product, heeft laatstgenoemde de keuze tussen:

  • het betalen van een vergoeding, met als maximum het bedrag dat door de Klant werd betaald voor de bestelling;
  • de kosteloze herstelling of vervanging van het Product.

Klachten met betrekking tot de specifieke kenmerken die eigen zijn aan het Product (en die de Klant aanvaard ingevolge de levering en/of installatie van de Producten) en miskenning door de Klant van de door Scarabee meegedeelde inlichtingen, instructies en praktische richtlijnen (zoals de wijze van behandeling, verzorging en reiniging van de Producten) en die opgenomen zijn in de Prijsofferte kunnen evenwel nooit tot gevolg hebben dat Scarabee overgaat tot bovenvermelde remedies.

GARANTIE VOOR CONSUMPTIEGOEDEREN TEN AANZIEN VAN DE CONSUMENTEN

De artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek kennen rechten toe aan Consumenten bij de verkoop van Producten aan Consumenten.

Scarabee is jegens de Consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het Product en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. Specifieke kenmerken die eigen zijn aan het Product (en die de Consument heeft aanvaard ingevolge de aanvaarding van de levering en/of installatie van de Producten) kunnen evenwel niet als gebreken gekwalificeerd worden.

Op straffe van verval van de garantie dient de Consument binnen een termijn van twee (2) maanden, vanaf de dag waarop de Consument het gebrek heeft vastgesteld, Scarabee per aangetekend schrijven te informeren over het bestaan van een gebrek aan overeenstemming.

Wanneer hij rechtmatig en op correcte wijze een beroep doet op de garantie, heeft de Consument in eerste instantie het recht om van Scarabee het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het Product te vragen, behalve als dat onmogelijk of disproportioneel zou zijn.

Elke herstelling of vervanging moet, rekening houdend met de aard van het Product en het door de Consument beoogd gebruik, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de Consument verricht worden.

De Consument heeft het recht om een passende prijsvermindering of de ontbinding van de Overeenkomst te eisen:

  • indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of
  • indien Scarabee niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de Consument de herstelling of de vervanging heeft verricht.

Niettemin heeft de Consument niet het recht om de ontbinding van de Overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

In geval van prijsvermindering zal elke terugbetaling aan de Consument worden verminderd ten einde rekening te houden met het gebruik dat deze van het Product heeft gehad sinds de levering ervan.

GARANTIE VOOR VERBORGEN GEBREKEN TEN AANZIEN VAN CONSUMENTEN

Scarabee staat ten opzichte van de Consumenten in voor de wettelijke garantie voor verborgen gebreken, zoals uiteengezet in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en indien het gebrek het Product ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk verminderd.

Ieder verborgen gebrek dient zo snel mogelijk ter kennis te worden gebracht van Scarabee per aangetekend schrijven vanaf het moment dat de Consument het gebrek heeft ontdekt, of in voorkomend geval, normalerwijze had moeten ontdekken.

In het geval van een verborgen gebrek heeft de Consument de keuze om ofwel het Product terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen ofwel om het Product te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen.

Scarabee sluit iedere garantieverplichting voor verborgen gebreken ten opzichte van Ondernemingen uit.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

In het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen de Klant en Scarabee, kan Scarabee enkel aansprakelijk worden gesteld ingevolge haar eigen grove fout (met uitzondering van iedere vorm van onrechtstreekse of gevolgschade, waaronder gederfde winst of gederfde inkomsten in hoofde van de Klant).

Bovendien is de contractuele en/of extra-contractuele aansprakelijkheid van Scarabee beperkt tot een bedrag van maximaal 5.000 EUR per schadegeval.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Het Belgisch recht is van toepassing op de contractuele relatie tussen Scarabee de Klant.

Elk geschil dat voortvloeit uit de contractuele relatie tussen Scarabee en de Klant valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.

Behalve indien een andersluidende wettelijke bepaling inzake de territoriale bevoegdheid verplicht toegepast dient te worden, heeft Scarabee eveneens het recht de rechter te vatten van het rechtsgebied waarin de woonplaats van de Consument gelegen is.

PRIVACY

Alle persoonsgegevens die Scarabee ontvangt van de Klant worden uitsluitend voor de verwerking van bestellingen gebruikt in overeenstemming met de “Privacyvoorwaarden” van Scarabee (te consulteren via http://www.scarabee-interieurstoffen.com).