Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende met hoofdletter aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt:
Betaalmethode: de betaalmethoden die Scarabee voorziet, met Bancontact, Visa, Mastercard, Paypal
Herroepingsformulier: het herroepingsformulier dat door Scarabee ter beschikking wordt gesteld aan de Klant als bijlage aan de bevestigingsmail;

Klant: Iedere consument in de zin van artikel I,1,2° WER, met name iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, en die Producten van Scarabee aankoopt of wenst aan te kopen

Product: alle artikelen uit het assortiment dat Scarabee op haar webshop (www.scarabee-interieurstoffen.com) aanbiedt;

Scarabee: de onderneming actief onder de handelsnaam “Scarabee”, met vestigingseenheid te 9000 Gent, Spitaalpoortstraat 63 en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0587.984.702 en die gevoerd wordt door mevrouw Gaëlle van Pottelsberghe de la Potterie als natuurlijke persoon;

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop van Producten en gelden uitsluitend voor consumenten in de zin van artikel I,1, 2° WER.

WER: Het Wetboek van Economisch Recht.

2. CONTRACTUELE RELATIE
Door een Product te bestellen op de webshop van Scarabee, gaat de Klant akkoord met de Voorwaarden.
De Klant aanvaardt dat uitsluitend deze Voorwaarden als enige van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen Scarabee en de Klant, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Scarabee en de Klant.
Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden door Scarabee zonder voorafgaande verwittiging. Gedane bestellingen van Producten blijven echter onderworpen aan de Voorwaarden die van toepassing waren op het ogenblik dat het Product werd besteld.

3. AANWEZIGHEID VAN DE PRODUCTEN
Indien Producten op een bepaald tijdstip online worden aangeboden, biedt dit geen garantie dat deze Producten te allen tijde verkrijgbaar zullen zijn. Scarabee behoudt zich het recht voor om Producten op ieder moment terug te trekken uit het assortiment op haar webshop.

4. PRIJZEN, VERZEND- EN VERPAKKINGSKOSTEN
De prijzen die zijn vermeld op de webshop zijn inclusief de BTW, maar exclusief de verzend- en verpakkingskosten. De prijzen vermeld op de webshop worden uitgedrukt in EURO.
De verzendkosten worden toegevoegd bij de afrekening van de bestelling in het betalingsoverzicht en zijn afhankelijk van de hoeveelheid bestelde Producten en het land waarnaar de bestelling wordt verzonden.
Binnen België bedragen de verzendkosten 6.50 EUR voor bestellingen beneden 210.00 EUR. Vanaf 210.00 EUR wordt de bestelling gratis verzonden. Voor bestellingen die buiten België verzonden worden, bedragen de verzendkosten 17.95 EUR voor bestellingen beneden 210 EUR.
De verpakkingskosten worden toegevoegd bij de afrekening van de bestelling in het betalingsoverzicht en zijn afhankelijk van de hoeveelheid bestelde Producten. Omwille van gezondheidsredenen worden mondmaskers verpakt en opgestuurd naar de Klant in verzegelde enveloppes.
Speciale aanbiedingen worden steeds duidelijk vermeld op de website en gelden slechts zolang de voorraad strekt.

5. BESTELLING EN BETALINGEN
Bestellingen worden gedaan via http://www.scarabee-interieurstoffen.com aan de hand van volgende stappen:

 Selectie van de Producten in virtueel winkelwagentje;

 Als de selectie afgerond is en de Klant besluit om over te gaan tot betaling (via klik op de knop “bestelling afronden”), verschijnt er een betalingsoverzicht met de totaalprijs van de Producten, verzend- en verpakkingskosten, zodat eventuele foutieve aanrekeningen opgespoord en verbeterd kunnen worden vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst door de Klant

 Invoegen van de adres- en persoonsgegevens door de Klant;

 Akkoordverklaring met de Voorwaarden door de Klant en aanmaken Klantenaccount;

 Selecteren van de gewenste Betaalmethode door de Klant;

 Betaling via de geselecteerde Betaalmethode door de Klant;

 Ontvangst van een bevestigingsmail van Scarabee, nadat Scarabee de betaling heeft ontvangen.

Scarabee behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor Scarabee onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald Product.

6. LEVERING
Binnen de drie werkdagen na de ontvangst van de bevestigingsmail, worden de Producten door Scarabee verzonden via een gespecialiseerd post- of koeriersbedrijf.
In geval van overmacht, onvoorzienbare en buitengewone omstandigheden waarover Scarabee geen controle heeft, waaronder doch niet uitsluitend de verstoring van de activiteiten omwille van brand, waterschade en vergelijkbare omstandigheden, de onderbreking van de productie-installaties en -machines of de onderbreking van de levering door onze leveranciers, evenals de onderbreking van de activiteit door gebrek aan grondstoffen, energie of mankracht, stakingen, blokkades, problemen om over transportmiddelen te beschikken, en regeringsinterventies, heeft Scarabee het recht de levering van het Product op te schorten voor de duur van dit beletsel voor een redelijke periode. Scarabee kan desgevallend niet verantwoordelijk worden gesteld voor laattijdige leveringen.
Een verkeerd doorgegeven leveringsadres is de verantwoordelijkheid van Klant en geeft desgevallend aanleiding tot extra kosten ten laste van de Klant.

7. HERROEPEN VAN EEN BESTELLING
Behoudens voor wat betreft de Producten die onder het toepassingsgebied van artikel VI.53, 3° (dit zijn Producten die door Scarabee op maat en volgens de bijzondere specificaties van de Klant vervaardigd zijn) en artikel VI.53, 5° WER (dit zijn verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken) vallen, beschikt de Klant over een herroepingsrecht, dat begint te lopen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant het Product in ontvangst heeft genomen.
De Klant informeert Scarabee van zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, door het Herroepingsformulier ingevuld (per mail naar info@scarabee-interieurstoffen.com of per brief naar Scarabee Gaëlle van Pottelsberghe Spitaalpoortstraat 63 9000 Gent) te versturen.
Indien de Klant gebruikt maakt van het herroepingsrecht in dit artikel, zal Scarabee de Klant binnen de veertien 14 dagen na de mededeling van de beslissing tot herroeping van de Klant aan Scarabee, alle door de Klant betaalde bedragen terugstorten.
Scarabee heeft evenwel het recht om de terugbetaling uit te stellen totdat zij het Product heeft terugkregen of totdat de Klant het bewijs heeft geleverd dat het Product opgestuurd werd.
Verzendkosten bij de uitoefening van het herroepingsrecht zijn steeds op kosten van de klant, tenzij het verkeerde Product opgestuurd werd door Scarabee.

8. RISICO-OVERDRACHT
De risico-overdracht naar de Klant gebeurt op het ogenblik van de levering of de overhandiging van het Product.

9. GARANTIE
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft u als Klant wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt voor een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van levering aan de Klant.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Wanneer de Klant zich op de wettelijke garantieplicht wenst te beroepen, dient de Klant vooraf contact op te nemen met Scarabee waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Scarabee. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Scarabee zo snel mogelijk, en in ider geval binnen een termijn van maximal twee (2) maanden na deze vaststelling, in te lichten. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
De garantie is niet overdraagbaar.

10. PRIVACY
Alle persoonsgegevens die Scarabee ontvangt van de Klant worden uitsluitend voor de verwerking van bestellingen gebruikt in overeenstemming met de “Privacyvoorwaarden” van Scarabee (te consulteren via [link naar voorwaarden]).

11. TAAL
Deze algemene voorwaarden worden in het Nederlands, Frans en Engels beschikbaar gesteld. In geval van tegenstrijdigheid of discrepantie tussen de verschillende versies zal de Nederlandstalige versie voorrang hebben.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
Het Belgisch recht is van toepassing op de contractuele relatie tussen Scarabee de Klant.
Elk geschil dat voortvloeit uit de contractuele relatie tussen Scarabee en de Klant valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.
Behalve indien een andersluidende wettelijke bepaling inzake de territoriale bevoegdheid verplicht toegepast dient te worden, heeft Scarabee eveneens het recht de rechter te vatten van het rechtsgebied waarin de woonplaats van de Klant gelegen is.